My Syriatel
Newsletter

Syriatel Points of Service

Syria || Aleppo


City POSAddressWorking Hours Holiday Friday Shift
Aleppo POS Alhurya Aleppo - Al Serian Aljadideh 08:30 to 16:00Friday
Aleppo POS Ferkan Aleppo - Furkan 08:30 to 16:00Friday
Aleppo POS Soulimania Aleppo - Soulimania 08:30 to 16:00Friday